Dự án Nhà máy Dược phẩm Hậu Giang

  • Chủ đầu tư:  Nhà máy Dược Hậu Giang
  • Lĩnh vực: Sản xuất dược phẩm
  • Địa điểm: Hậu giang
  • Phạm vi cung cấp: Hệ thống sấy dược liệu đa quy trình DECKER
  • Thời gian cấp hàng: 13 tháng 02 năm 2023